Pwd Sp. z o.o.

Modra 15 (ul. Modra, Pozna?)

Budynek, który wznosi si? na wysoko?? pi?ciu kondygnacji mie?ci 22 lokale mieszkalne oraz lokal us?ugowy, z których wszystkie wyposa?one s? w balkony, a lokale parterowe w przestronne ogródki z tarasami. W budynku znajduj? si? mieszkania o powierzchni od 39 m2 do 97 m2, w tym g?ównie lokale trzypokojowe o powierzchni ok. 70 metrów kwadratowych. Budynek wyró?niaj?cy si? ciekaw? i funkcjonaln? architektur? wyko?czony zosta? z wysokiej jako?ci materia?ów.

Termin zako?czenia: IV kwarta? 2013.